• Artwork

     

     

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle door Relisten geëxploiteerde websites, waaronder www.relisten.be. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op de websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Relisten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Relisten garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Relisten is niet aansprakelijk voor enige schade door onjuistheid, onvolledigheid, achterhaaldheid van de geboden informatie en het (niet ongestoord) gebruik van deze website.

Computer storingen
Relisten is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Relisten links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door haar wordt aanbevolen. Relisten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onderhavige websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op websites van derden is door Relisten niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Copyright / Intellectuele eigendomsrechten
Relisten behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's), tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Relisten of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Relisten behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.